Hoppa till innehåll

OBS Årsmötet flyttat till tisdag 25 maj 2021 kl 18.00. I övrigt gäller nedanstående.

Kallelse till årsmöte måndag 10 maj 2021 kl 18.00. Mötet kommer, på grund av rekommendationer gällande corona, hållas digitalt. Medlem som betalat årsavgift och är lägst 18 år äger rätt att rösta på mötet. Medlem som önskar delta i mötet ombeds att senast 6 maj anmäla detta till info@difgolf.se. Länk till mötet skickas sedan till dem som anmält sig.

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

 1. fastställande av röstlängd för mötet
 2. fråga om mötets behöriga utlysande
 3. fastställande av dagordning
 4. val av ordförande för mötet
 5. val av sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat/balansräkning
 8. föredragning av revisorernas berättelse för det gångna arbetsåret
 9. fastställande av balans- och resultaträkning
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av föreningsordförande för en tid av ett år
 12. val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år
 13. val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
 14. val av en till tre ledamöter i en valberedning – varav en sammankallande – som skall fungera till och med nästa årsmöte
 15. val av revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 16. fastställande av medlemsavgifter
 17. ärenden föreslagna av styrelsen
 18. motioner, som inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande.
 19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen

Frågor, förslag och motioner skickas till info@difgolf.se

X