Hoppa till innehåll

Kallelse till årsmöte i DIF Golfförening

Medlemmar i DIF Golfförening kallas till årsmöte i Pokalrummet, Stockholms Stadion, tisdag 24 mars klockan 18.00.

Du som medlem som vill vara med på mötet ombeds anmäla dig på info@difgolf.se senast en vecka före mötet.

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

1 fastställande av röstlängd för mötet

2 fråga om mötets behöriga utlysande

3 fastställande av dagordning

4 val av ordförande för mötet

5 val av sekreterare för mötet

6 val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

7 föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat/balansräkning

8 föredragning av revisorernas berättelse för det gångna arbetsåret

9 fastställande av balans- och resultaträkning

10 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 val av föreningsordförande för en tid av ett år

12 val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år

13 val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

14 val av en till tre ledamöter i en valberedning – varav en sammankallande – som skall fungera till och med nästa årsmöte

15 val av minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år

16 fastställande av medlemsavgifter

17 ärenden föreslagna av styrelsen

18 motioner, som senast två veckor före föreningens årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande.

19 Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen

Motion till årsmöte kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över inkommen motion före årsmötet.

Frågor motioner och förslag skickas till styrelsen info@difgolf.se

Välkomna!

X